ໄທລື້

Lue
Lue map

ປັດຈຸບັນຊົນເຜົ່າ ລື້ ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ທຳມາຫາກິນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ ເຫຼົ່ນີ້ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກຢູ່ ລາວ ແລ້ວຊົນເຜົ່າລື້ຍັງມີຢູ່ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ມຽນມາ. ຊົນເຜົ່າລື້ ຢູ່ລາວມີປະຊາກອນ ທັງໝົດ 123.054 ຄົນ, ຍິງ 61.954 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 2,2 % ຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງທົ່ວປະເທດ (ອີງຕາມຜົນສຳຫຼວດຄັ້ງທີ III ປີ 2005).


ປະຫວັດ ຄວາມເປັນມາແລະຊື່ເອີ້ນ


Tai leu 2

ຊົນເຜົ່າ ລື້ ແມ່ນຊົນເຜົ່າໜຶ່ງຂອງວົງຄະນາຍາດແຫ່ງຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ທຳມາຫາກິນຢູ່ປະເທດ ລາວ ພ້ອມດຽວກັນ ກັບຊົນເຜົ່າໃນໝວດພາສາ ລາວ-ໄຕ. ຊົນເຜົ່ານີ້ໄດ້ອົບພະຍົບ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍມາຈາກພາກໃຕ້ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ຈີນ ບໍລິເນມົນທົນ 12 ພັນນາ ເຂົ້າສູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງລາວເຮົາ ໃນຕອນທ້າຍສາຕະວັດທີ XIII ເປັນຕົ້ນມາ ຊົນເຜົ່າ ລື້ ເອີ້ນຕົນເອງວ່າ: “ລື້” ຊົນເຜົ່າອື່ນເອີ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ກໍແມ່ນ “ ລື້”, ຊື່ທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ ແລະ ຊື່ທີ່ໃຊ້ທາງການໃນປັດຈຸບັນກໍ ແມ່ນ “ຊົນເຜົ່າ ລື້”. ສຳລັບການເອີ້ນຊື່ວ່າ “ລື້, ໄທລື້, ໄຕລື້” ນີ້ຕາມຂໍ້ມູນໃນປື້ມພົງສາວະດານລາວໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: ແມ່ນພວກທີ່ຍັງຕົກຄ້າງ ຢູ່ປະເທດຈີນ ຕອນໃຕ້ ຫຼື ມົນທົນຢູນານພາຍຫຼັງທີ່ລາວເຮົາໄດ້ເສຍອານາຈັກ ແລະ ໄດ້ພາກັນແຍກອອກເປັນຫຼາຍຈູ້ມ, ຫຼາຍພວກພ້ອມກັບ ການປະຊື່ເດີມ ແລະ ເອີ້ນກັນດ້ວຍຊື່ໃໝ່ແຕ່ກໍຍັງເອີ້ນຕົນເອງວ່າ: “ໄທ້” ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນພວກດຽວກັນ.ອີກຢ່າງໜຶ່ງຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ: “ລື້” ແມ່ນມາຈາກສອງຄຳເຫັນຕ່າງກັນຄື: ຄຳເຫັນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກຄຳວ່າ: “ດື້” ແລະ ຄຳເຫັນ ທີສອງແມ່ນມາຈາກຄຳວ່າ: “ລືຊ່າ” ຈາກສອງຄໍາເຫັນດັ່ງກ່າວຈະເປັນ “ລື ຫຼື ດື້” ກໍຕາມແຕ່ປັດຈຸບັນເຂົາເຈົ້າກໍມັກຊື່ລື້ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ. ຊົນ ເຜົ່າ ລື້ ປະກອບດ້ວຍແຊງດຽວຄື: ເຂີນ ຫຼື ຂຶນ.


ອາຊີບຂອງຊົນເຜົ່າ ໄທລື້



ຊົນເຜົ່າ ລື້ ມີອາຊີບຕົ້ນຕໍທາງການກະເສດເຊັ່ນ: ການເຮັດ ນາ, ເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າໜຽວ, ພ້ອມນີ້ຍັງເຮັດສວນປູກພືດຜັກ, ລ້ຽງສັດ, ເຮັດວຽກງານຫັດຖະກຳຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວນອີກດ້ວຍ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວຊົນ ເຜົ່າ ລື້ ມີເສດຖະກິດຂ້ອນຂ້າງໝັ້ນຄົງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ແມ່ນລະດັບພໍຢູ່ພໍກິນ. ທັງນີ້ກໍຍ້ອນເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນດຸໝັ່ນໃນການຜະລິດ, ໂດຍເອົາ ການເຮັດນາເປັນຕົ້ນຕໍປະກອບກັບການຕັ້ງບ້ານເຮືອນທັງໝັ້ນຄົງຖາວອນ. ພິເສດແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ລື້ ຈະມີມູນເຊື້ອໃນການປູກມອນ, ລ້ຽງ ມ້ອນ, ຕ່ຳຫູກທໍໄໝ, ຍິບປັກຖັກແຊ່ວ ແລະ ຄ້າຂາຍເປັນອາຊີບເສີມໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

Tai leu 4

ທີ່ຕັ້ງບ້ານແລະເຮືອນ


Tai leu 5

ລັກສະນະບ້ານເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າ ລື້ ເຂົາເຈົ້າມັກຕັ້ງບ້ານຢູ່ບ່ອນ ຮາບພຽງ, ຕາມລ່ອງແມ່ນ້ຳທີ່ມີເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການເຮັດນາ, ຮູບ ແບບເຮັດເຮືອນເປັນເຮືອນຮ້ານສູງ, ແຕ່ກ່ອນແມ່ນນິຍົມຕັ້ງເຮືອນໃຫຍ່, ເຮືອນແຝດ (ສອງຫຼັງຄາຮ່ວມພື້ນດຽວກັນ) ຫຼື ຫຼັງດຽວແລ້ວຕໍ່ຊານ ອອກໄປຫາເລົ້າເຂົ້າ. ໃນເຮືອນຈະໄດ້ແຍກເປັນສອງສ່ວນຄື: ສ່ວນໜື່ງ ແມ່ນສຳລັບຮັບແຂກ, ນອນ ແລະ ເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຂອງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນສຳລັບແຕ່ງກິນ, ນອກຈາກນີ້, ເຂົາເຈົ້າກໍຈະປະຫ້ອງ ໜຶ່ງໄວເອີ້ນວ່າ: “ເຊຍ” ພາສາລື້ເອີ້ນວ່າ: “ໜ້າວາງ” ເພື່ອເປັນບ່ອນ ນັ່ງຫຼິ້ນ ແລະ ຮັບແຂກຄົນຕ່າງໆ. ຍ້ອນວ່າຢູ່ແຕ່ລະເຮືອນຈະມີຮ້ານບູຊາຜີ. ດັ່ງນັ້ນຢູ່ພາຍໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າກໍຈະະມີການຄະລຳໃນການ ເຂົ້າຫ້ອງນອນ ແລະ ມີອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນັ່ງບ່ອນ ຫຼື ເບາະ ນັ່ງຂອງເຈົ້າຂອງເຮືອນ. ສ່ວນຢູ່ໃນບ້ານຈະມີການຄະລຳໃນເວລາເຮັດ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງບ້ານເຊັ່ນ: ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າບ້ານເມື່ອເຫັນເຄື່ອງ ໝາຍຕາແຫຼວ ຫຼື ຟົດໄມ້ດິບທີ່ຢູ່ປາກປະຕູໂຂງຂອງບ້ານ, ຖ້າລະເມີດ ຈະຖືກປັບໄໝ ຫຼື ຕ້ອງ ໄດ້ແປງຜີບ້ານ, ຜີເຮືອນ ແລະ ອື່ນໆ.


ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ


Tai leu 7
Tai leu 6

ຄຽງຄູ່ກັບສິ່ງທີ່ກ່າວມາຊົນເຜົ່າ ລື້ ກໍຍັງມີເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມເອ້ຍ້ອງ ທີ່ເປັນເອກະລັກປະຈຳຊົນເຜົ່າ. ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ຊາຍຈະນຸ່ງໂສ້ງ, ເສື້ອດຳ, ຜ້າຄຽນຫົວສີດຳ ຫຼື ລາຍດຳຂາວ, ແມ່ຍິງຈະນຸ່ງສິ້ນແຊງເຄືອດຳຈົກ ດອກລວດລາຍຕາມຄວາມມັກ, ນຸ່ງເສື້ອສີດຳ ຫຼື ສີຟ້າແກ່ແຂບປາຍ ແຂນ, ຄໍ ແລະ ແຂບເສື້ອແລ້ວພັບນອກແລ້ວປ້າຍມັດຂ້າງ.


ອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ


ສຳລັບອາຫານການກິນດື່ມຂອງຊົນເຜົ່າ ລື້ ມັກລົດເຜັດ, ແຊບ ຊ້ອຍດີ ແະ ກິນເຂົ້າໜຽວ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພາເຂົ້າຂອງຊົນເຜົ່າ ລື້ ແຕ່ງແຕ່ລະເທື້ອຈະຂາດແຈ່ວບໍ່ໄດ້ ເວລາວາງພາເຂົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ວາງກ້ອງຂື່ເຮືອນຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມຫ່າງຈາກຂື່ຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງກໍໄດ້, ເຄື່ອງດື່ມ ແມ່ນເຫຼົ້າເດັດ, ເຫຼົ້າໄຫ ແລະ ເຫຼົ້າສະໂທ. ໃນສະໄໝກ່ອນ ສະພາບການກິນ ການດື່ມ ຫຼື ການດູດຂອງຊົນເຜົ່າອີວມຽນ ກໍຄືກັນກັບຊົນເຜົ່າອື່ນໆໃນປະເທດລາວເປັນຕົ້ນ: ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອາໄສທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວຄື: ຫາລ່າເນື້ອສັດປ່າ, ຫາປາຕາມຫ້ວຍ, ຮອງ, ເກັບເດັດຜັກປ່າ,


ຄວາມເຊື່ອຖືແລະງານບຸນ



ຊົນເຜົ່າ ລື້ ມີຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ວັດທະນະທຳ ຄ້າຍຄືຊົນເຜົ່າ ລາວ. ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອ ແລະ ນັບຖືພຸດທະສາສະໜາທີ່ຂ້ອນຂ້າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ແໜ້ນແຟ້ນສັງເກດຈາກສະຖານທີ່ທາງສາສະໜາທີ່ໃຫ່ຍໂຕ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ ສະຫງ່າງາມ, ຮີດຄອງທາງສາສະໜາແມ່ນຈະຕ້ອງສົ່ງລູກຫຼານ (ຜູ້ຊາຍ) ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 10 ປີ ຂຶ້ນໄປ ເຂົ້າບວດໃນວັດຊ່ວງໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງແລ້ວຈິ່ງສິກອອກມາສ້າງຄອບຄົວ ຫຼື ເຮັດວຽກງານອຶ່ນໆ. ນອກຈາກການນັບຖືສາສະໜາພຸດແລ້ວ ຍັງເຊື່ອຖືຜີເຊັ່ນ: ຜີພໍ່ແມ່, ຜີເຮືອນ, ຜີບ້ານ ແລະ ຜີເມືອງເປັນຕົ້ນ.

ງານບຸນປະຈຳຂອງຊົນເຜົ່າ ລື້ ແມ່ນມີຢູ່ 5 ບຸນເຊັ່ນ: ບຸນເຂົ້າພັນສາໃນໄລຍະເວລາຂອງເດືອນກໍລະກົດ, ບຸນທານທຳຫຼວງບໍ່ກຳນົດເວລາ, ບຸນເຂົ້າສະຫຼາກ, ບຸນຂຶ້ນທາດແມ່ນຈະຈັດຢູ່ເດືອນ 5 ເພັງ ແລະ ບຸນຊ່ວງເຮືອທີ່ເປັນບຸນຫຼັກ ຫຼື ບຸນປະຈຳຊົນເຜົ່າ ລື້ .


ເຄື່ອງດົນຕີແລະສິນລະປະພື້ນເມືອງ


ຊົນເຜົ່າ ລື້ ມີເຄື່ອງດົນຕີປະເພດກອງ, ແຄນ, ປີ່, ຄ້ອງ ທີ່ນຳມາສະແດງໃນງານບຸນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນເວລາມີງານດອງ ແລະ ງານອຶ່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບຮີດຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ພາສາປາກເວົ້າ


ພາສາຂອງຊົນເຜົ່າ ລື້ ຈັດເຂົ້າໃນໝວດພາສາ ລາວ-ໄຕ ເຂົາເຈົ້າມີຕົວ ໜັງສືຂຽນ, ສ່ວນຫຼາຍຈະພົບເຫັນໃນໃບລານ, ຕົວອັກສອນ ຫຼື ຕົວໜັງສືຂຽນ ຂອງຊົນເຜົ່າ ລື້ ຄ້າຍຄືໂຕທຳ


ການສົມທຽບພາສາລາວ ກັບ ພາສາລື້


ລຳດັບ ພາສາລາວ ພາສາໄທລື້
1 ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ
2 ໂຊກດີ ໂຊກດີເນີ
3 ຂອບໃຈ ຂອບໃຈເນີ
4 ຂໍໂທດ ສູ່ມາເລີ
5 ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ? ເຈົ້າຈື່ຫຍັງ?
6 ເຮັດຫຍັງຢູ່? ເຮັດຫຍັງຢູ່?
7 ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ? ກິນເຂົ້າແລະ?
8 ລາກ່ອນ ເມືອກ່ອນເນິ
9 ພົບກັນໃໝ່ ພົບກັນໃໝ
10 ບໍ່ເປັນຫຍັງ ບໍ່ເປັນຫຍັງ

ຄັດຈາກປື້ມບັນດາຊົນເຜົາໃນ ສປປ ລາວ


ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸມຊົນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຊ່າງຫັດຖະກໍາລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມຈົດ ໝາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວແລະເລື່ອງລາວຕ່າງໆ.

ກ່ຽວກັບ

Her Works ໄດ້ເລີ່ມຈາກການເດີນທາງຂອງຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງທີ່ມີນາມວ່າ ຕຸ໊ກຕາ ເພິ່ນທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຫາຄົນຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວປະເທດລາວ ໂດຍຫວັງວ່າຈະນຳເອົາງານຝີມືທີ່ປານີດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດມາເຜີຍແຜ່ສູ່ສາຍຕາຂອງຄົນທົ່ວໂລກ

ຂໍ້ມູນ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ຮ້ານຄ້າ
ຂ່າວ
ເພື່ອນຮ່ວມງານ

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂາຍຍົກ
ຂໍ້ມູນການຈັດສົ່ງ
ເງຶ່ອນໄຂການສົ່ງຄຶນ
ຖາມຕອບ
ເງື່ອນໄຂ
ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2019. Her Works