Logo
ລາວ | English

Contact Form

Line ID: d.mani
+856 20 58883388
+856 20 54241855
+856 30 5448628


ສາຂາຫຼັກ


ຖະໜົນໜໍ່ແກ້ວກຸມມານ, ບ້ານມີໄຊ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເປີດທຸກມື້ 8:30 ເຊົ້າ - 8:30 ແລງ

Contact 1
Contact 2
Contact 3

ສາຂາ 2


ຖະໜົນໄຊເສດຖາ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເປີດ ຈັນ-ສຸກ: 8:00ເຊົ້າ - 8:30ແລງ; ເສົາ 8:00ເຊົ້າ - 2:30ສວຍ

Contact 4
Contact 5

ຈົດຫມາຍກິດຈະກຳ


  • ຢ້ຽມຢາມຫັດຖະກຳຕໍ່າເຈ້ຍປໍສາທີ່ເມືອງວັງວຽງ
  • A PANEL DISCUSSION WITH WOMEN ENTREPRENEURS
  • ຢ້ຽມຢາມແມ່ສົວ, ຜູ້ຍິງຄົນດຽວໃນເມືອງຫນອງແຮດແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ລ້ຽງຊີບດ້ວຍການຂຽນທຽນດ້ວຍມື

ຕິດຕໍ່


ຖະໜົນໜໍ່ແກ້ວກຸມມານ, ບ້ານມີໄຊ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

+856 20 58883388


ສະຫງວນລິຂະສິດ © Her Works 2017