Logo
ລາວ | English
Bag 1

ກະເປົາຂອງ Her Works ແມ່ນເນັ້ນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊົນເຜົ່າ ແລະການຜະສົມຜະສານລະວ່າງຜ້າຊົນເຜົ່າແລະຫລາກຫລາຍວັດຖຸດິບເຊັ່ນຜ້າຝ້າຍຫລາຍຮູບແບບ, ຜ້າແຄນວາສ, ຜ້າໃຍກັນຊົງ (hemp) ແລະ ຫນັງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມແປກໄຫມ່ ຄວາມແຂງແຮງທົນທານໃນການນຳໃຊ້ ຄຸນນະພາບ ແລະຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນການເຜີຍແຜ່ຄຸນຄ່າ ຄວາມປານີດ ງານຝີມືທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າBag 2
Bag 3
Bag 4
Bag 5

ຈົດຫມາຍກິດຈະກຳ


  • ຢ້ຽມຢາມຫັດຖະກຳຕໍ່າເຈ້ຍປໍສາທີ່ເມືອງວັງວຽງ
  • A PANEL DISCUSSION WITH WOMEN ENTREPRENEURS
  • ຢ້ຽມຢາມແມ່ສົວ, ຜູ້ຍິງຄົນດຽວໃນເມືອງຫນອງແຮດແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ລ້ຽງຊີບດ້ວຍການຂຽນທຽນດ້ວຍມື

ຕິດຕໍ່


ຖະໜົນໜໍ່ແກ້ວກຸມມານ, ບ້ານມີໄຊ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

+856 20 58883388


ສະຫງວນລິຂະສິດ © Her Works 2017