ຂັ້ນຕອນການຜະລິດ


ສິນຄ້າຂອງ Her Works ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະເນັ້ນເອົາແຜ່ນແພແລະເອກະລັກຈາກຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າມາອອກແບບແປຮູບໃຫ້ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ, ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ອຶ່ນໆ. ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າກໍ່ຈະຖະຫນັດໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ອິວມ້ຽນ, ອາຄ່າ, ໄທດຳ ກໍ່ຈະຖະນັດໃນການປັກແຊ່ວ ແຕ່ລວດລາຍກໍ່ຈະມີເອກະລັກຂອງໃຜລາວ. ຊົນເຜົ່າກະຕູ້, ກະລ່ຽງ ຈະຖະຫນັດໃນການຕ່ຳຫູກແບບຄາດແອວ. ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ ແລະ ຊົນເຜົ່າລື້ກໍ່ຈະຖະຫນັດໃນການຕ່ຳຫູກຈົກລາຍສິ້ນ, ຜ້າບ່ຽງຕ່າງໆ. ຊົນເຜົ່າກຶມມຸກໍ່ຈະຖະຫນັດໃນການສານຖົງທີ່ເຮັດມາຈາກເຄືອປຽດເປັນຕົ້ນ. ໄດ້ເລີ່ມຈາກການເດີນທາງຂອງຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງທີ່ມີນາມວ່າ ຕຸ໊ກຕາ ເພິ່ນທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຫາຄົນຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວປະເທດລາວ ໂດຍຫວັງວ່າຈະນຳເອົາງານຝີມືທີ່ປານີດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດມາເຜີຍແຜ່ສູ່ສາຍຕາຂອງຄົນທົ່ວໂລກ


ການປັກແຊ່ວການຂຽນທຽນ-ມົ້ງການຕ່ຳຜ້າກັນຊົງ-ມົ້ງການຍ້ອມສີທຳມະຊາດການຕ່ຳເຈ້ຍປໍສາການຕ່ຳຫູກຄາດແອວການຕ່ຳຫູກການສານເຄືອປຽດ-ກຶມມຸ


ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸມຊົນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຊ່າງຫັດຖະກໍາລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມຈົດ ໝາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວແລະເລື່ອງລາວຕ່າງໆ.

ກ່ຽວກັບ

Her Works ໄດ້ເລີ່ມຈາກການເດີນທາງຂອງຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງທີ່ມີນາມວ່າ ຕຸ໊ກຕາ ເພິ່ນທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຫາຄົນຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວປະເທດລາວ ໂດຍຫວັງວ່າຈະນຳເອົາງານຝີມືທີ່ປານີດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດມາເຜີຍແຜ່ສູ່ສາຍຕາຂອງຄົນທົ່ວໂລກ

ຂໍ້ມູນ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ຮ້ານຄ້າ
ຂ່າວ
ເພື່ອນຮ່ວມງານ

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂາຍຍົກ
ຂໍ້ມູນການຈັດສົ່ງ
ເງຶ່ອນໄຂການສົ່ງຄຶນ
ຖາມຕອບ
ເງື່ອນໄຂ
ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2019. Her Works