Logo
ລາວ | English

Process


ສິນຄ້າຂອງ Her Works ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະເນັ້ນເອົາແຜ່ນແພແລະເອກະລັກຈາກຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າມາອອກແບບແປຮູບໃຫ້ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ, ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ອຶ່ນໆ. ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າກໍ່ຈະຖະຫນັດໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ອິວມ້ຽນ, ອາຄ່າ, ໄທດຳ ກໍ່ຈະຖະນັດໃນການປັກແຊ່ວ ແຕ່ລວດລາຍກໍ່ຈະມີເອກະລັກຂອງໃຜລາວ. ຊົນເຜົ່າກະຕູ້, ກະລ່ຽງ ຈະຖະຫນັດໃນການຕ່ຳຫູກແບບຄາດແອວ. ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ ແລະ ຊົນເຜົ່າລື້ກໍ່ຈະຖະຫນັດໃນການຕ່ຳຫູກຈົກລາຍສິ້ນ, ຜ້າບ່ຽງຕ່າງໆ. ຊົນເຜົ່າກຶມມຸກໍ່ຈະຖະຫນັດໃນການສານຖົງທີ່ເຮັດມາຈາກເຄືອປຽດເປັນຕົ້ນ. ໄດ້ເລີ່ມຈາກການເດີນທາງຂອງຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງທີ່ມີນາມວ່າ ຕຸ໊ກຕາ ເພິ່ນທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຫາຄົນຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວປະເທດລາວ ໂດຍຫວັງວ່າຈະນຳເອົາງານຝີມືທີ່ປານີດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດມາເຜີຍແຜ່ສູ່ສາຍຕາຂອງຄົນທົ່ວໂລກ


ການປັກແຊ່ວການຂຽນທຽນ-ມົ້ງ


Process hmong 2

ການຕ່ຳຜ້າກັນຊົງ-ມົ້ງ


Process hmong 3

ການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ


Process neutral color

ການຕ່ຳເຈ້ຍປໍສາ


Process paper por

ການຕ່ຳຫູກຄາດແອວ


Process tum hook 2

ການຕ່ຳຫູກ


Process tum hook

ການສານເຄືອປຽດ-ກຶມມຸ


Process khmu

NewsletterEvents


  • ຢ້ຽມຢາມຫັດຖະກຳຕໍ່າເຈ້ຍປໍສາທີ່ເມືອງວັງວຽງ
  • A PANEL DISCUSSION WITH WOMEN ENTREPRENEURS
  • ຢ້ຽມຢາມແມ່ສົວ, ຜູ້ຍິງຄົນດຽວໃນເມືອງຫນອງແຮດແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ລ້ຽງຊີບດ້ວຍການຂຽນທຽນດ້ວຍມື

Contacts


Norkeokuman Rd, Mixay Village, Chanthabuly District, Vientiane

+856 20 58883388


Copyright © Her Works 2017