Process


ສິນຄ້າຂອງ Her Works ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະເນັ້ນເອົາແຜ່ນແພແລະເອກະລັກຈາກຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າມາອອກແບບແປຮູບໃຫ້ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ, ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ ອຶ່ນໆ. ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າກໍ່ຈະຖະຫນັດໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ອິວມ້ຽນ, ອາຄ່າ, ໄທດຳ ກໍ່ຈະຖະນັດໃນການປັກແຊ່ວ ແຕ່ລວດລາຍກໍ່ຈະມີເອກະລັກຂອງໃຜລາວ. ຊົນເຜົ່າກະຕູ້, ກະລ່ຽງ ຈະຖະຫນັດໃນການຕ່ຳຫູກແບບຄາດແອວ. ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ ແລະ ຊົນເຜົ່າລື້ກໍ່ຈະຖະຫນັດໃນການຕ່ຳຫູກຈົກລາຍສິ້ນ, ຜ້າບ່ຽງຕ່າງໆ. ຊົນເຜົ່າກຶມມຸກໍ່ຈະຖະຫນັດໃນການສານຖົງທີ່ເຮັດມາຈາກເຄືອປຽດເປັນຕົ້ນ. ໄດ້ເລີ່ມຈາກການເດີນທາງຂອງຜູ້ຍິງຄົນຫນຶ່ງທີ່ມີນາມວ່າ ຕຸ໊ກຕາ ເພິ່ນທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຫາຄົນຊົນເຜົ່າຕ່າງໆຢູ່ທົ່ວປະເທດລາວ ໂດຍຫວັງວ່າຈະນຳເອົາງານຝີມືທີ່ປານີດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດມາເຜີຍແຜ່ສູ່ສາຍຕາຂອງຄົນທົ່ວໂລກ


ການປັກແຊ່ວການຂຽນທຽນ-ມົ້ງການຕ່ຳຜ້າກັນຊົງ-ມົ້ງການຍ້ອມສີທຳມະຊາດການຕ່ຳເຈ້ຍປໍສາການຕ່ຳຫູກຄາດແອວການຕ່ຳຫູກການສານເຄືອປຽດ-ກຶມມຸ


Be a part of a growing community that supports Lao artisans. Join our newsletter for updates and behind-the-scenes stories.

About

Her Works began with a journey of one lady called Tookta,
who has travelled to different parts of Laos to meet people from various ethnic groups.
Her sole purpose is to unveil the beauty and delicacy of the art and the handicraft works
of the lesser-known ethnic minorities.

Info

Our Story
Stockist
Press
Join the Team

Help

Wholesale
Shipping Info
Return Policy
FAQS
Terms and Conditions
Privacy Statement

Copyright © 2019. Her Works